Algemene Voorwaarden

Algemene Handelsvoorwaarden Pool Equipments.

Artikel 1 Definities
1.1 Pool Equipments statutair gevestigd te Maasbracht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84177209 en hierna te
noemen: Pool Equipments adres Achter de Molen 1A 6051 EV Maasbracht
1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met Pool
Equipments
1.3 Website van Pool Equipments: De website van Pool Equipments te bereiken via www.Pool Equipments.nl.
1.4 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Pool Equipments. Hieronder valt zeker te verstaan:
inbouwzwembaden, opzet zwembaden, Overkappingen en aanverwante artikelen.
1.5 Diensten: alle activiteiten die Pool Equipments uitvoert in opdracht van de opdrachtgever. Hieronder zijn zeker te verstaan het leveren van
producten en diensten, het ontwerpen van zwembaden, zwembadaanleg, zwembad onderhoud en eventuele andere werkzaamheden die Pool
Equipments uitvoert.
1.6 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de klant via een door Pool Equipments georganiseerd systeem voor verkoop op
afstand van producten en/of diensten bij Pool Equipments en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Pool Equipments deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Pool Equipments die strekken tot de verkoop
van producten en het leveren van diensten.
2.3 De eventueel door opdrachtgever gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van
toepassing op overeenkomsten aangegaan met Pool Equipments
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via
elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
2.6 De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van Pool Equipments op internet is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. Pool Equipments kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Pool
Equipments is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen of gevolgschade van het
gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 Bij de op de website van Pool Equipments aangeboden producten worden product specificaties vermeld evenals de prijs van het product
inclusief BTW en eventuele verzendkosten.
3.2 Alle offertes zijn dertig (30) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna hebben zij een louter informatieve waarde.
3.3 De op de website van Pool Equipments aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving
en/of afbeelding van het aangeboden product.
3.4 Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Pool Equipments
op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant.
3.5 Pool Equipments verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst
4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door Pool Equipments uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Pool
Equipments akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
4.2 Een overeenkomst komt ook tot stand indien Pool Equipments aanvangt met de levering van producten en/of diensten aan de klant.
4.3 Het staat Pool Equipments altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien
de klant al betaling heeft verricht aan Pool Equipments zal Pool Equipments dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant.
4.4 Onze offerte gaat niet uit, van het maken van constructie-, werktekeningen en/of berekening, tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven. Indien de
klant deze aan ons ter beschikking stelt, blijft het de verantwoordelijkheid en risico van de klant.

Artikel 5 Meerwerk
5.1 Er kunnen extra kosten voor meerwerk in rekening gebracht worden van de opdrachtgever:
wanneer opdrachtgever een wijziging wilt aanbrengen in een ontwerp; wanneer bestek wijzigingen plaats vinden; wanneer opdrachtgever niet
aan haar informatieplicht heeft voldaan zoals bepaald in artikel 10.3; wanneer situaties zich voordoen die voor extra kosten/werk zorgen en
redelijkerwijs niet door Pool Equipments verwacht had kunnen worden.
5.2 Wanneer Pool Equipments vermoedt dat er sprake is van meerwerk dan dient Pool Equipments zo snel mogelijk opdrachtgever hiervan op
de hoogte te stellen.

Artikel 6 Oplevering
6.1 De werkzaamheden uitgevoerd door Pool Equipments worden als opgeleverd beschouwd:
-Wanneer opdrachtgever de werkzaamheden heeft geïnspecteerd en goedgekeurd; wanneer opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond
van afwijkingen die vallen binnen de redelijke termijn.
-Tolerantie ; wanneer opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen; wanneer Pool Equipments opdrachtgever
schriftelijk op de hoogte heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid en opdrachtgever veertien (14) dagen na kennis nemen niet
hiertegen heeft geprotesteerd.
6.2 Wanneer opdrachtgever de werkzaamheden afkeurt dan dient dit schriftelijk te geschieden.

Artikel 7 Reclame en Garantie
7.1 Voor alle door Pool Equipments geleverde diensten en/of niet levende producten hebben verschillende garantietermijnen. De
garantietermijn die van toepassing is wordt in de offerte vermeld.
7.2 Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient de opdrachtgever reclames gedetailleerd en uitsluitend schriftelijk bij Pool
Equipments te melden.
7.3 Reclame is niet mogelijk indien: de geleverde zaken/diensten een of meer onvolkomenheden of afwijkingen vertonen die vallen binnen een
redelijke tolerantie; wanneer opdrachtgever nalaat zorg te dragen voor een normaal gebruik van de door Pool Equipments geleverde producten.
wanneer opdrachtgever haar informatieplicht tegenover Pool Equipments zoals bepaalt in lid 10.3 van deze algemene voorwaarden heeft
verzuimd; de schade is veroorzaakt door nalatigheid van de opdrachtgever of doordat de opdracht -gever in strijd heeft gehandeld met
instructies, aanwijzingen en adviezen van Pool Equipments; de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Pool Equipments (zowel
financieel als anderszins) heeft voldaan; Indien aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het
tot stand komen van de overeenkomst bekend waren.
7.4 In het geval dat opdrachtgever met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde
reclameert, en zijn reclame door Pool Equipments gegrond wordt bevonden, heeft Pool Equipments de keuze om de gebrekkige zaken (of
onderdelen daarvan) te vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden), te repareren respectievelijk de werkzaamheden
opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.
7.5 Eventuele aanspraken van opdrachtgever op zijn recht van reclamatie schorten overige verplichtingen van opdrachtgever voortvloeiende uit
de overeenkomst niet op.
7.6 Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en opdrachtgever
kan hieraan geen rechten ontlenen.

 

Winkelwagen
Scroll naar top